0

جزوه حقوق وقوانین شهری

توضیحات

 

حقوق و قوانين شهری

تدوین :

 مهندس نادر محمدی

پرتال انجمن شهرسازی ایران

Urbanity.ir

1398

 

این جزوه برای آزمون های حرفه مهندسان و آزمون های کارشناس رسمی دادگستری و سایر آزمون های مرتبط برای شهرسازان بسیار مناسب است.

ارزش این جزوه بیش از 100 هزار تومان است که ما در مدت محدود به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم 

 

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

فهرست  :

فصل اول : مفاهیم اولیه حقوق شهری              

 

 • حقوق

1-1- منابع حقوق موضوعه

2-1- تعریف حقوق شهری

 • ابعاد مسأله شناختی حقوق شهری

1-2- حق بر شهر

2-2- مفهوم شهروند

3-2- حقوق شهروندی

4-2- رژیم حقوقی مدیریت شهر

5-2- حقوق شهرداری

6-2- ضوابط و مقررات شهرسازی

7-2- تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی

 • حقوق شهری در ایران

 

 

فصل دوم : ضوابط و مقررات شهرسازی

 

بخش اول : سلسله مراتب منابع تولید قوانین و ضوابط و مقررات شهرسازی و انواع پیش بینی های قانون در خصوص  تخطی از قوانین شهرسازی

 • سلسله مراتب منابع تولید قوانین و ضوابط و مقررات شهرسازی

1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-1- مجلس شورای اسلامی

3-1- هیات وزیران

4-1- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

5-1-بخشنامه و دستورالعمل

6-1- منابعی دیگری که باید در مورد بررسی قوانین مورد توجه قرار گیرند

1-6-1- دیوان عالی کشور

2-6-1- دیوان عدالت اداری

جهت اطلاع 1 : قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها

2-  ا نواع  مجازات های  پیش بینی شده در  قانون در خصوص  تخطی از قوانین شهرسازی

1-2- جرم

2-2- انفصال از خدمت

3-2- زندان

4-2- محرومیت

5-2- تصرف اموال

6-2- جریمه

7-2- تخلف

 

3- ممنوعیت های ذکر شده در ضوابط و مقررات شهرسازی

1-3-مصوبات مجلس

2-3-آیین نامها

3-3-مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

4-3-دستورالعملها

5-3- آرای دیوان

 

بخش دوم قانون : قوانین کلان و مهم شهرسازی

 

 

 • قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

 

مقدمه

 

1-1- متن قانون تعاريف محدوده و حريم شهر

 

جهت اطلاع 2: بند« ف» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

 

جهت اطلاع 3: قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362

 

2-1- دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف  

 • قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني0000         

1-2- متن قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

2-2-آيين‌نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

جهت اطلاع 4: اصلاح مواد (11) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و ..

جهت اطلاع 5 : اصلاح مواد ( 7و16) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و …

جهت اطلاع 6 :  بخشنامه   شماره 91/300/32945   تاريخ : 25/5/1391  وزارت راه و شهرسازی در خصوص قانون منع فروش

 • نحوه تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها

مقدمه

1-3-کلیات

1-1-3- مال

2-1-3- نحوه تملک و اقسام آن در شهرداری‌ها

1-2-1-3- نحوه تملکات اختصاصی شهرداری

2-2-1-3- تملکات عمومی شهرداری‌ها

3-1-3- حقوق مالکانه

1-3-1-3- موارد و روش‌های تأمین

1-1-3-1-3- موارد تأمین

1-1-1-3-1-3- موارد منجر به محدودیت حقوق مالکانه

1-1-1-1-3-1-3- موارد واقع در مجاورت عرفی طرح

2-1-1-1-3-1-3- موارد واقع در حریم طرح

جهت اطلاع 7 : بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور

2-1-1-3-1-3-  موارد منجر به سلب حقوق مالکانه

1-2-1-1-3-1-3- سلب در اجرای طرح

1-1-2-1-1-3-1-3- سلب رایگان

2-1-2-1-1-3-1-3- سلب معوض

2-1-3-1-3-  روش های تامین

1-2-1-3-1-3-تامین توافقی

1-1-2-1-3-1-3- موارد توافق

1-1-1-2-1-3-1-3- توافق در قیمت

2-1-1-2-1-3-1-3-توافق در انتقال

2-1-2-1-3-1-3- شرایط توافق

1-2-1-2-1-3-1-3- وجود اعتبار

2-2-1-2-1-3-1-3- وجود مجوزهای لازم

2-2-1-3-1-3-تامین غیر توافقی

2-3-1-3- وسایل تأمین و آثار آن

1-2-3-1-3- وسایل تأمین

1-1-2-3-1-3- وسایل مذکور در قانون

1-1-1-2-3-1-3- پول

2-1-1-2-3-1-3- مثل

2-1-2-3-1-3- سایر وسایل

1-2-1-2-3-1-3- اعطای تراکم

2-2-1-2-3-1-3- تغییر کاربری

2-2-3-1-3- آثار تامین

1-2-2-3-1-3- انتقال

2-2-2-3-1-3- تنظیم سند و تحویل

1-2-2-2-3-1-3- تنظیم سند

1-1-2-2-2-3-1-3-ارادی

2-1-2-2-2-3-1-3- اجباری

2-2-2-2-3-1-3- تحویل

1-2-2-2-2-3-1-3- اجباری

2-2-2-2-2-3-1-3- ارادی

2-3- ضوابط و شرایط برای تملک دستگاههای اجرایی

1-2-3- قوانین و ضوابط و مقررات موجود

1-1-2-3-لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 

2-1-2-3- قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها

3-1-2-3- قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها

4-1-2-3- مصوبه شورای عالی  در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

جهت اطلاع 8 : ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

2-2-3- تحلیل و تفسیر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

1-2-2-3- وجود طرح مصوب

2-2-2-3- نياز دستگاه اجرايي و ضرورت

3-2-2-3- تأمين اعتبار

4-2-2-3- عدم وجود اراضي ملي و دولتي

5-2-2-3-اعلام به مالک

6-2-2-3- رعايت مواعد قانوني توسط دستگاه تملک کننده

7-2-2-3- وجود برنامه زمانبندي مصوب

جهت اطلاع 9:  آرای دیوان مرتبط با تملک اراضی واقع در ….

 

4- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

 

1-4- متن قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

2-4- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

3-4- دستورالعمل ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

4-4- ضوابط فنی و اجرایی فعالیتهای ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ

          کاربری اراضی زراعی و باغها   

5-4- آئين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها  مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

6-4- دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

7-4- موضوع ماده 14 قانون زمین شهری

 

 

5- کمیسیون ماده 5

 

1-5- قوانین مجلس شورای اسلامی

1-1-5- قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

2-1-5- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن

3-1-5- قانون اصلاح ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري

2-5- آیین نامه ها و مصوبات هیات وزیران

1-2-5-آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

3-5- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

1-3-5- دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر

 

2-3-5- ملغي گرديدن تفويض پاره‌اي از اختيارات كميسيون ماده 5 به شهردار

3-3-5- ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها

4-3-5- صورتجلسه ارائه گزارش تخلفات انجام شده به مصوبات شورای عالی

5-3-5- بررسی خطوط مشی روش های برگزاری جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری

 

 

 

6-  قانون شهرداریها

 

1-6- تعاریف

2-6- مهمترین قوانین شهرداری مرتبط با شهرسازی

1-2-6- ماده 55

2-2-6- ماده 77

3-2-6- ماده 99

4-2-6- ماده 100

جهت اطلاع 10: تخلفات واقع در صلاحيت كمسيون ماده  100

5-2-6- ماده  101

جهت اطلاع 11 : علائم اختصاری رشته حقوق

اطلاعات بیشتر

پشتیبانی

بدون پشتیبانی

حجم فایل

فرمت فایل

مشاهده در

نوع فایل

فایل ضمیمه

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: copyna
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

copyna
copyna

میخواهید از تمام فایل های جدید سایت از طریق نوتیفیکیشن در موبایل و رایانه خود مطلع شوید؟ عضویت در نوتیفیکیشن

محصولات مرتبط

قوانین استفاده از محصول

این جزوه برای آزمون های حرفه مهندسان و آزمون های کارشناس رسمی دادگستری و سایر آزمون های مرتبط برای شهرسازان بسیار مناسب است.

ارزش این جزوه بیش از 100 هزار تومان است که ما در مدت محدود به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم . برای مشاهده این جزوه باید نرم افزار کپینا و نرم افزار ادوب پی دی اف ریدر را روی رایانه خود نصب کرده باشید . لینک هر دو نرم افزار در فایل فشرده جزوه موجود است و پس از دانلود باید از حالت فشرده خارج کنید و نرم افزار ها را نصب و سپس جزوه را مشاهده نمایید . سوالات خود را با 09128989801 مطرح نمایید .

 

copyna
copyna
تاریخ عضویت : 10 تیر 1401

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

دیدگاه ها

  عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

  با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!